Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 14 2018

4282 342f 420

girlinthepark:

vetrana | Prague, Czech Republic. 

Reposted fromlady-of-theflowers lady-of-theflowers
fatu
0494 ded9 420
Reposted fromteijakool teijakool viacotarsky cotarsky
fatu
Oby w nowym roku bylo Ci dobrze
— Anv.
Reposted fromPoranny Poranny viaoxygenium oxygenium
fatu
fatu
fatu
fatu
fatu
Jestem strasznym nadwrażliwcem. Bycie nadwrażliwcem to chodzenie po cienkiej linie: jest euforia, czyli nagła radość z drobiazgów albo depresja, czyli załamanie i upadek. Niektóre rzeczy widzę trzy razy mocniej niż inni. Tak jak zauważam różne piękne sprawy, tak widzę syf, którego ludzie nie zauważają. Wrażliwość, która daje mi masę możliwości, musi ze mnie wyjść. Jak zaczynam ją w sobie kumulować, to jest źle.
— O sobie samej Chylińska (Chylińska)
Reposted fromzabka zabka viacammycat cammycat
6233 7734 420
fatu

October 29 2017

0839 0848 420
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss
fatu
7164 bfcb 420
Reposted frommartynkowa martynkowa
(…) dobroć uważam za ważniejszą od inteligencji i talentu".
— Michel Houellebecq “Interwencje 2”
Reposted fromglasgowkiss glasgowkiss
1501 e840 420
Reposted fromtwice twice
fatu
0397 5416 420
Reposted fromGIFer GIFer viawasteland wasteland
fatu
4662 dc29 420
Reposted fromhelpmeimhungry helpmeimhungry viabitner bitner
7076 a7c4 420

the-cold-hands:

Ul.Floriańska, Kraków, III 2014

5923 7042 420

who-:

Photographs of Icelandic volcanoes by Marcel Musil

Reposted frombitner bitner
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl