Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 05 2017

fatu
0391 d993 420
Reposted fromkarahippie karahippie vialottibluebell lottibluebell

February 16 2017

0960 fe74 420
Reposted fromsowrongitsrosie sowrongitsrosie viarawwwr rawwwr
fatu
fatu
6207 0e06 420
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viarawwwr rawwwr

February 15 2017

fatu
Reposted fromoll oll viagreymouse greymouse
fatu
2098 589e 420
Above Prague by Kate L.A.
Reposted fromhaveagoodday haveagoodday viakotfica kotfica
fatu
Oslo, Norway
Reposted fromlifeless lifeless viakotfica kotfica

February 14 2017

7955 4864 420
Reposted fromsol-mineur sol-mineur
fatu
fatu

July 09 2015

fatu

July 08 2015

fatu
3350 2296 420
Poznań.
fatu
fatu
Mylnie sądzimy, że jeśli nasi partnerzy nas kochają, to będą reagować i zachowywać się w określony sposób. Taki sam, w jaki my reagujemy i zachowujemy się, gdy kogoś kochamy. 
— Mężczyźni są z Marsa kobiety z Wenus
fatu
Bo zaczyna się tęsknić jak ta osoba jeszcze jest obok, ale ty wiesz ze za chwile, za moment już jej nie będzie.  Że odwrócisz się i będziesz musiała iść, choć wolałabyś, ponad wszystko, nie musieć.  Zostać i nie robić nic. Po prostu być w pobliżu. 
— 212
fatu
fatu
2282 933e 420
Reposted frombiru biru viamole-w-filizance mole-w-filizance
fatu

July 07 2015

fatu
6055 578d 420
Reposted fromthiscouldbeheaven thiscouldbeheaven
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl